ข่าวการเมือง Tuesday January 13, 2021 19:12 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 5 โครงการ จำนวนเงิน 7,520.35 ล้านบาท เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้

โครงการ / วงเงิน (ล้านบาท)

  1. โครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ 1,448.62
  2. โครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดยโสธร 1,437.34
  3. โครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 1,587.27
  4. โครงการก่อสร้างเรือนจำกลางลำปาง 1,506.10
  5. โครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดชัยนาท 1,541.02

รวมวงเงิน 7,520.35

สาระสำคัญของเรื่อง
กระทรวงยุติธรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้นำรายการก่อสร้างเรือนจำแห่งใหม่ จำนวน 5 โครงการ [โครงการก่อสร้างเรือนจำ รวม 4 จังหวัด (บุรีรัมย์ ยโสธร อุตรดิตถ์ และชัยนาท) และโครงการก่อสร้างเรือนจำกลางลำปาง] วงเงินรวม 7,520.35 ล้านบาท เสนอเป็นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้างเพื่อทดแทนเรือนจำเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และพื้นที่มีความแออัดทำให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง โดยมีประมาณการรายจ่ายและแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการของทั้ง 5 โครงการ สรุปได้ ดังนี้

แหล่งเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 / 1,504.05

พ.ศ. 2566 / 3,008.15

พ.ศ. 2567 / 3,008.15

รวม 7,520.35

หมายเหตุ: งบประมาณดำเนินการในปีแรกคิดเป็นร้อยละ 20 ของงบประมาณดำเนินการทั้งหมด

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 12 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *