ข่าวเศรษฐกิจ Thursday September 10, 2020 18:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ได้ออกประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว โดยมีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว ประกอบด้วย

  1. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
  2. ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ซึ่งแยกเป็น 8 สาขา ดังนี้ สาขางานก่อสร้างทาง, สาขางานก่อสร้างสะพาน, สาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ, สาขางานก่อสร้างชลประทาน, สาขางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง, สาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในทะเล, สาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล และสาขางานก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ

“การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน ดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 53 วรรคสาม ที่บัญญัติว่า คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์

ในกรณีที่กรมบัญชีกลาง ไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 กำหนดให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่ได้ยื่นคำขอไว้กับกรมบัญชีกลาง เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามคำขอต่อไป ซึ่งจะทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีวงเงินงบประมาณจำนวนมาก เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประหยัดงบประมาณและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐและประเทศชาติ

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ กรมบัญชีกลางจะประกาศรายชื่อเป็นผู้ขึ้นทะเบียนที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 53 วรรคหนึ่งต่อไป

อนึ่ง ผู้ประกอบการงานก่อสร้างรายใดที่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ปรากฏรายชื่อ ขอให้ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) หัวข้อ “ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ/ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ” เพื่อตรวจสอบความถูกต้องหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ประกาศในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *